اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? ????? ???-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/04/21
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ???? ??????? (?? ???????)
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? ?????? ???? ??? ????
سمت های شغلی : ????
توضیحات : ???? ???? ?????? ???? ??????? ? ??????? - ?????? ???? ????? ? ????? ???????? 1