اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/4/17
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/4/17
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ???? ????????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???? ??????? ???? ??? ???????
سمت های شغلی : ????
توضیحات :