اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? ????? ???-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/06/01
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ??? ???? ????
عنوان شغل : ???? ????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???? ??? ??
سمت های شغلی :
توضیحات :