اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ????? ????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/06/02
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1381/2/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1381/2/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ???? ? ?????
عنوان شغل : ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ??????
سمت های شغلی : ???????
توضیحات : a