اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ?????????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? ???-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/04/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1386/4/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1386/4/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی : ???????
توضیحات :