اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --???? ??????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/06/14
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? ??? ????? ??? ??????
سمت های شغلی : ????? ???? ? ????
توضیحات : ?? ????? ????? ???? ????? ??? ?? ???? ? ????? ?? ???? ???? ??? ????? ????? ??????? ???? ??? ????? ??? ??? ????? ???? ???? ????? ? ????? ??????? ?? ????? ? ????? ???? ?? ???? ?? ???????? ?? ????? ????.