اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --??????? ??????? ???? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/11/11
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/1/15
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/1/15
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ?????? ???
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? ??? ? ????
سمت های شغلی : ????
توضیحات :