اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/11/16
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1388/7/18
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1388/7/18
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ???? ????? ?????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ????? ??? ? ??????? ?? ? ??????
سمت های شغلی : ??????? ???? ?????????
توضیحات : ???? ???? ?????