اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ??????? ??????? ??????????-?????? ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/11/08
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ????? ???? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ????? ????
سمت های شغلی :
توضیحات :