اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????? ???? ???
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? ????? ???-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/06/16
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/2/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/2/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ???? ? ?????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????????? ?????? ????? ? ??????? ??????
سمت های شغلی : ???????
توضیحات :