اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????? ????? ????-?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/04/28
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1381/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1381/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ??????
سمت های شغلی : ????
توضیحات :