اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ????? ???
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????? ????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/11/25
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1375/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1375/7/1
استان محل اشتغال : ?????? ? ????????
شهر محل اشتغال : ???
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ?????
سمت های شغلی : ???? ????????
توضیحات :