اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????? ????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/11/24
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/11/24
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/11/24
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????????
عنوان شغل : ????? ????? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ?????
سمت های شغلی : ?????
توضیحات :