اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????? ???? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/24
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/2/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1388/7/4
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???????? ???? ??????. ???????? ???? ???? . ???? ????????
سمت های شغلی : ???? ???? ???????
توضیحات :