اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ?????? ??? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/11/25
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1388/8/15
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/3/29
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ???? ????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????
سمت های شغلی : ????
توضیحات :