اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ??? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/16
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1385/3/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/12/25
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ??? ? ???? ?? ??????? ??????
سمت های شغلی : ???? ????? -???? ???
توضیحات : ?????? ????? ??? ? ???? ?? ???? ????? ????? ?????? ?? ??? ????? ?? ???? ????????? ?? ????