اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???????????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????? ???? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/10/13
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1383/4/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1383/4/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ? ??????? ?????????? ??? ???????? ???? ????? ??????
سمت های شغلی : ????
توضیحات : ????? ???? ????? ? ????? ?????? ?????