اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ??????? ??????? ??????????-?????? ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/09/12
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/7/3
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :