اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????? ???? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/23
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/8/30
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/8/30
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????????? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ??????
سمت های شغلی : ????
توضیحات :