اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??? ???????? ???
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ??????? ??????? ??????????-?????? ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/12/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/12/1
استان محل اشتغال : ???
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ???? ???? ??? ?????(???? ??? ????????)
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ????
سمت های شغلی : ????? ???? ? ???????
توضیحات :