اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --??? ? ????? ???? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/06
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/7/30
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1362/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???????
سمت های شغلی : ????? ????? ??????-???? ?????-????? ?????? ???????
توضیحات :