اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????? ???
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ?????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/02/18
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/5/12
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/3/16
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ???? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???? ???????
سمت های شغلی : ????? ???? ????? ? ?????
توضیحات :