اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/08/08
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/9/14
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1395/1/18
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ??? ???? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???? ?????
سمت های شغلی : ??????
توضیحات :