اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??? ??????????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/02/29
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/10/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1385/3/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????????
عنوان شغل : ??????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??????? ??? ? ?????? ?????(?????)-???? ?????? ????? ???
سمت های شغلی : ??????? ????????
توضیحات : ???? ????? ?? ???? ??? ??? ?????? ?????? ????? ??? ???? ? ?? ????? ???? ???????? MV ? LV ? ?????? ???? ???? ? ??? ???? ?? ???? ??? ?? ????????? ????? ???? ??????? EPC ??????.