اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ???? ???????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ??????? ?????? ???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/7/1
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ?????? ??????? ??????? ????????? ?? ??? ????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???????? ????
سمت های شغلی : ?????? ??????? ??????? ????????? 50 ???????? ???? ???? -?????? ??????? ??????? ????????? 96 ???????? ???? - ?????? ??????? ??????? ????????? 96 ???????? ?????? - ?????? ??????? ??????? ????????? 64 ???????? ???? - ?????? ??????? ??????? ????????? 320 ???????? ?????
توضیحات :