اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????? ??????????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/09/20
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/9/9
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1385/4/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ??? ??? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ????? ?? ??????
سمت های شغلی : ???????
توضیحات : ????? ?????? ?? ??? ??? ?????? ? ...