اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??? ?????? ? ?????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/11/12
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/2/5
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1386/4/4
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ??????? ?????? ???? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ???
سمت های شغلی : ??????? ???????
توضیحات :