اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????? ???
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????-?????? ???????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/12
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/6/12
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/4/1
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ????
عنوان شغل : ??????? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ?????? ????
سمت های شغلی : ???????
توضیحات :