اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ???? ???
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ????? ?????? ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/09/08
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/7/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/7/20
استان محل اشتغال : ???????
شهر محل اشتغال : ???
عنوان شغل : ????? ????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? IGC
سمت های شغلی : ????? ????? ??????? ????? ????
توضیحات : ???? ?????? ...???? ?????? ??? ?? ?? ???? ????? ???? ???? ..??????