اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ??????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ??? ????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/07/15
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/10/11
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/10/11
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ????? ? ????? ??
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ? ????
سمت های شغلی : ??????? ? ????
توضیحات :