اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ???????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/04/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1386/11/10
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1386/11/10
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ????/???? ?? ???? ???? ?????/????? ???????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????????? 1199/????????? ??????
سمت های شغلی : ????/???? ??
توضیحات :