اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????? ????????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????????-?????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/16
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل :
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/11/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/11/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ????? ?? ??????? ???? ???? ????? ? ???? ??? ????? ???????- ????? ??? ?? ????? ???? ?? ????? ?? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? - ???? ???? ???? ????
سمت های شغلی : ???? - ????? ??? ? ????? ????
توضیحات :