اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??????-?????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/11/16
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل :
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/7/17
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/2/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ???? - ??????? ??? ? ???????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? ?????? ??? - ????? ???? ??????
سمت های شغلی : ????? ???? - ??????? ??? ? ???????? ?????
توضیحات : ?? ??? ???? ?? ????? ?????? ????? ?????????? ? ????? ?????? ????. www.iranbta.com