اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ???? ??
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ?????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/21
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/6/13
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ??????? ?????? ???? ? ????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ????? ?????
سمت های شغلی :
توضیحات :