اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ???????? ??? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???????-?????? ???????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/04/10
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1383/12/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1383/12/1
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ????? ????? ???? ? ?????? ???? ??? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ???? ?????
سمت های شغلی : ???? QA
توضیحات : ????? ????? ?????? ????????????? ? ?????? ??? ?? ???? ? ?????? ???? ??? ??????