اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????? ?????-?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/23
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1375/2/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/6/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ???? ????? ??? ??? ??????
سمت های شغلی : ??????? ?????
توضیحات : ??????? ?????? ?????