اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????? ????? ????-?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1386/1/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1384/7/1
استان محل اشتغال : ???????? ? ???????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ???? ????? ??? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ??????? ??????.?????? ???? ???? ??????
سمت های شغلی : ???? ???????? ???? ????? ?????
توضیحات :