اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ?????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/12/16
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1387/11/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1387/11/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ? ???? ???? ???? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ????? ??????- ???? ???
سمت های شغلی : ???? ?????? ????? ???? ?????
توضیحات :