اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???? ??????-???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/19
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ??????
سمت های شغلی : ?????
توضیحات : 20??? ????? ????? ?? ???? ??????