اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ??????? ????????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --???? ??????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/27
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1382/12/17
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????? ???
عنوان شغل : ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ????? ????? ???
سمت های شغلی : ????? ???????? ????? ????? ???? ?????
توضیحات :