اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????? ????? ??????-?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/23
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1371/8/5
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/7/1
استان محل اشتغال : ???????
شهر محل اشتغال : ????
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ????? ? ?????
سمت های شغلی : ???? ????????
توضیحات :