اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????????? ???????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/06/15
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ????
سمت های شغلی : ???? ???
توضیحات :