اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????? ???
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/03/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/6/12
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/6/12
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ???? ????
عنوان شغل : ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ????? ??????
سمت های شغلی : ???????
توضیحات :