اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ??????????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/11/14
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/1/16
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/4/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ??????? ??????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????????? ???? ???? ?????? ??? ????
سمت های شغلی : ??????? ??? ???? ??????? ?????-???? ??? ???? ????? ?????-??????? ??????? ????? ?????????
توضیحات : ??????? ????? ???? ??????? ???? ?????? ????? ??????? ???? ??? ???? ?? ?? 7 ??? ???? ?? ???? ???????? ???,?? ????.?? ???? ?????? ???? ??? ?????? ????? ? ???? ??????? ????? ??? ????? ?? ?????? ????.