اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???? ??
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/05/27
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : *******
نام سازمان یا محل اشتغال : (******)
سمت های شغلی : ********
توضیحات : ??????? ???????? ???? ( ?????? ) ??????? ????? - ???? ??