اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???? ??? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : --???????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1394/03/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1394/9/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1364/9/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????????? ???? ??????
سمت های شغلی : ??????
توضیحات :