اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ?????? ??????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/12/01
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ;??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ??? ???? ???? ??????
سمت های شغلی : ???? ?????? ????????
توضیحات :