اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/23
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1372/4/31
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ???????
سمت های شغلی : ?????? ???????
توضیحات :