اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --???? ??????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1392/06/23
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ???? ????? ? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ?????
سمت های شغلی : ????
توضیحات :