اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ??? ????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???????? ?????????-?????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1393/06/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/7/1
استان محل اشتغال : ???????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ???? ??????? ???? ?????? ???? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? ?????
سمت های شغلی : ????
توضیحات :